Všeobecné obchodní podmínky pro soukromé zákazníky

Jedná se o všeobecné informace dodané poskytovatelem ohledně uzavření smlouvy, možnosti jejího odvolání a všeobecné obchodní podmínky TROTEC® GmbH, čistě v zájmu spotřebitele vystupujícího jako kupující.


Uzavření smlouvy s TROTEC® v režimu řádného nákupu.

TROTEC® nabízí jako poskytovatel v tomto internetovém obchodě zvolené položky jako nezávaznou nabídku budoucímu kupujícímu na uzavření smlouvy ohledně nabízeného zboží. Tyto výrobky zde mohou být prohlíženy, přidány nebo vyjmuty z nákupního koše. Další kroky procesu objednávky jsou řízeny pomocí instruktážní příručky. Před dokončením objednávky existuje vždy možnost objednávku změnit, upravit data nebo ji smazat. K tomu je potřeba používat pokyny pro změnu objednávky nebo tlačítko „zpět“ na internetovém prohlížeči kupujícího. Teprve během posledního kroku při ukončení objednávky klepnutím na tlačítko nákupního příkazu je učiněno prohlášení o úmyslu koupit položku za stanovenou cenu. V důsledku toho se stává prohlášení o záměru koupit zboží závazné a neodvolatelné (více v části týkající se nároku na odstoupení od smlouvy, viz níže). Prohlášení o záměru se provádí stiskem tlačítka „Odeslat objednávku“ na konci objednávkového procesu. Potvrzení o přijetí Vaší objednávky TROTEC® dochází ihned po jejím odeslání formou automatického emailu v textové formě. Tímto potvrzením o prodeji je kupní smlouva uzavřena.

Obsah smluvních podmínek a jejich uchování

Smlouva je následně uložena a její obsah zahrnut v emailu spolu s potvrzením objednávky a všemi příšlušnými údaji jako je identifikace poskytovatele, obsah objednávky spolu se všeobecnými obchodními podmínkami v textové podobě. Smluvní podmínky mohou být kdykoliv zobrazeny na následujícím odkazu: http://www.trotec24.com/info/gtcb2c.html. Obsah aktuálních i dřívějších objednávek je dostupný v sekci „Přihlášení zákazníka“ v případě, že proběhla registrace. Každá strana nabídky TROTEC® může být kdykoliv vytisknuta pomocí funkce „Tisknout“ na prohlížeči.

Jazyky

Internetový obchod můžete navštívit v různých jazykových mutacích. Smluvními jazyky jsou angličtina, čeština, finština, francouzština, italština, němčina, polština, rumunština, španělština, švédština a turečtina. Smluvní vztah a vypořádání je však vždy v německém jazyce.

Odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Do čtrnácti dnů mohou domácnosti (nevztahuje se na firmy) bez udání důvodu v písemné formě odstoupit od smlouvy (např. dopisem, faxem, emailem). K tomu také dojde, pokud je zboží vráceno před uplynutím lhůty. Lhůta čtrnácti dnů pro odvolání začíná běžet po obdržení a převzetí zboží od kupujícího nebo třetí stranou, která kupujícího zastupuje. Třetí stranu však nereprezentuje dopravce.
Chce-li kupující uplatnit své právo na odstoupení, musí naší firmu kontaktovat na

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg SRN
Telefax: +49 2452 962-92450
E-Mail: info@trotec24.com
a informovat nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy zásláním jasného prohlášení například poštou, telefaxem nebo emailem. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Tento vzor ovšem není formálně povinný.

K uchování odvolací lhůty je postačující, aby bylo zasláno sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Nabytí práva odstoupení od smlouvy

V případě, že se kupující rozhodne od smlouvy odstoupit, neprodleně mu budou vráceny veškeré platby, které jsme od něho obdrželi včetně nákladů na dopravu s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z volby jiného způsobu doručení než námi nabízeného jako standardní. Platba proběhne nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení zaslaného odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Pokud není stanoveno jinak, je pro tento zpětný způsob platby použita stejná metoda platby, která byla použita i v původní transakci. V žádném případě nebudou kupujícímu účtovány žádné poplatky spojené se zpětnou platbou. Refundace může být odmítnuta, dokud neobdržíme zboží zpět nebo nebude prokázáno, že zboží bylo již dříve zasláno.

Transportovatelné zboží

Nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jsme byli kupujícím informováni o zrušení této smlouvy, je potřeba zboží neprodleně zaslat nebo předat na:

TROTEC® GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 4
D-52525 Heinsberg SRN

14denní Lhůta je považována za splněnou, pokud je zboží zasláno před její expirací. Náklady spojené se zasláním zboží zpět na sebe bere kupující.

Netransportovatelné zboží

Zboží si můžeme vyzvednout sami, avšak přímé náklady na vrácení zboží ve výši xxx.xx EUR nese kupující.

Kupující bude muset také uhradit případné snížení hodnoty zboží, pokud se ze strany kupujícího prokáže nevhodné zacházení, které omezilo funkčnost a vlastnosti tohoto zboží.

Závěr části týkající se odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy - vzorový formulář

(Chcete-li odstoupit od smlouvy, pak vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

na:
TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg SRN
nebo
Telefax: +49 2452 962-92450
nebo
E-Mail: info@trotec24.com

Tímto Vám oznamujeme, že odstupuji/eme od kupní smlouvy, kterou jsem/jsme s Vámi uzavřel/i ohledně zakoupení následujícího
zboží/poskytnutí následující služby(*)
objednané (*datum)/přijaté(*datum)
Jméno kupujícího/ích
Adresa kupujícího/ích
Podpis kupujícího/ích (pouze pro písemnou formu odstoupení)
Datum


_______________________
(*) Nehodící se škrtněte.


Informace ohledně případných výjimek při odstoupení od smlouvy:

Podle § 312g Odst. 2 německého občanského zákoníka (BGB) nevzniká právo na odstoupení od smlouvy, pokud není stanoveno jinak mimojiné v těchto případech:

 1. Uzavření smlouvy o dodání zboží, které není prefabrikované a které bylo vytvořené na zakázku speciálně podle spotřebitelské specifikace nebo takové, které vyžaduje osobní volbu nebo rozhodnutí spotřebitele a je jasně a zcela jistě přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele, (...)
 2. Smlouvy o dodání audiovizuálních nahrávek či počítačového softwaru v uzavřeném a zapečetěném obalu, jehož pečeť byla po dodání odstraněna, (...).

Všeobecné obchodní podmínky TROTEC® GmbH & Co. KG

 1. Platnost podmínek
  TROTEC® GmbH (dále jen TROTEC®) poskytuje veškeré dodávky a služby, na které se vztahují tyto podmínky.

 2. Předmět smlouvy
  Příslušný obsah a rozsah dodávky/plnění služby vyplývající z popisu kupní smlouvy odpovídá okamžiku objednávky aktuální nabídky TROTEC.®. Záruky jsou platné pouze v případech, kdy se nachází v popisu zboží nebo jsou garantovány TROTEC® v písemné formě.

 3. Podmínky platby/protinároky
  1. Platba je variabilní a jednoduchá. Je možné platit pomocí bankovního převodu (Při platbě v CZK hradí zákazník i bankovní poplatek za převod měny - 19,95 EUR. Typ poplatku: OUR. V případě platby v EUR odpadá poplatek, pro platbu v EUR je potřeba změnit měnu dole na webové stránce.). Dále je možné platit pomocí PayPal© nebo kreditní kartou (Pozor - držitel kreditní karty se musí shodovat se jménem objednavatele zboží nebo na vyžádání doložit kopii ID a kreditní karty).
   1. V případě volby placení předem (platby bankovním převodem), potvrzuje TROTEC® objednávku a textovou formou vypíše na fakturu fakturovanou částku. Po obdržení platby bude zboží zasláno.
   2. V případě platby přes PayPal©-System se platba odvíjí podle předem stanovených podmínek PayPal©. Podrobnosti lze nalézt zde PayPal©.
   3. .V případě výběru platby placení kreditní kartou bude firmou TROTEC® u společnosti kreditní karty účtována fakturační částka v souvislosti s dokončením objednávky. Po úspěšném připsání kreditu zašle firma TROTEC® objednané zboží. Všeobecné obchodní podmínky příslušných bankovních/kreditních institucí jsou v platnosti a jsou doplňkem těchto všeobecných obchodních podmínek. Objednávky jsou vyřizovány přes certifikovaný systém placení kreditní kartou Saferpay provádějící kontrolu platnosti jako součást platební transakce. TROTEC® neuchovává data získaná z kreditních karet. Postup viz. také Prohlášení o ochraně soukromí .
   4. .V případě volby platby v hotovosti bude fakturovaná částka firmou TROTEC® vystavena spolu s příslušným poplatkem za dopravu při doručení zásilky přímo dodávající firmou. Tyto dodatečně vzniklé náklady jsou uvedeny v nabídce. Pokud není expedice zboží součástí dobírky, musí kupující poskytnout dodatečné náhrady na pokrytí dopravy spolu s manipulačním poplatkem ve výši € 30. Doklad o výši částky je vyhrazen každé smluvní straně.
  2. V případě, že se firma TROTEC® po uzavření kupní smlouvy dozví o okolnostech mající vliv na dodržování smluvních závazků kupujícího jako je například platební povinnost, je firma TROTEC® oprávněna odmítnout vykonat příkaz dokud nedojde k ujištění (např. formou garance) nebo k plnění (např. platba). Firma TROTEC® stanoví přiměřenou časovou lhůtu pro provedení operace (§ 321 německého občanského zákoníku BGB).
  3. Kompenzace kupujícího firmě TROTEC® je možná pouze po nesporném nebo právně pevně ukotveném protinávhrhu. Zadržovací právo je přípustné pouze tehdy, pokud je protinávrh založen na stejném smluvním vztahu.

 4. Dodání
  1. Není-li možné zboží doručit z důvodu nedostatku samozásobení, může firma TROTEC® odstoupit od smlouvy. Firma TROTEC® bude neprodleně informovat kupujícího o nedostupnosti zboží a vrácení peněž v případech, kde již byla suma nebo její část zaplacena.
  2. Dodací lhůty jsou pouze orientační a slouží k informačním účelům. Firma TROTEC® se snaží vždy splnit dodací lhůty. V některých případech se však může doba doručení lišit. Firmou TROTEC® je vyžadováno explicitní potvrzení termínu dodání v písemné formě, aby se den dodání stal závazným. .
  3. Kupující může dva týdny po uplynutí předběžného termínu dodání nebo nezávazné dodací lhůty písemně vyzvat firmu TROTEC® k dokončení plnění smlouvy v přiměřené lhůtě alespoň 10 dnů. Toto ustanovení se nevztahuje na situace, kdy se kupující vyhnul nebo odmítl společné úsilí s firmou TROTEC® dosáhnout dokončení smlouvy. Pokud firma TROTEC® není schopna smlouvu dokončit do konce stanoveného období, může kupující od smlouvy odstoupit (§ 323 německého občanského zákoníku BGB). Toto ustanovení se nevztahuje na situace, kdy je lhůta překročena z důvodu vyšší moci nebo jiné nepředvídatelné překážky: například nepokoje, havárie, stávky, výluky a to i v případě, kdy se tyto jevy vyskytnou u dodavatelů nebo subdodavatelů firmy TROTEC®.
  4. TROTEC® si vyhrazuje právo na menší změny v návrhu, které ho významně neovlnivní a které jsou pro kupujícího přiměřené.
  5. Barevná prezentace se na monitorech může mírně lišit od originální barvy.

 5. Záruka
  1. Nové zboží
   Na nově vyrobené zboží objednané spotřebitelem se vztahují následující ustanovení ve smyslu § 474 německého občanského zákoníku BGB.
   1. Záruční doba trvá dva roky a začíná okamžikem dodání/převzetí zboží.
   2. Záruka přestává být platná v okamžiku, kdy pokyny pro používání a údržbu TROTEC® nejsou dodržovány. Dále také v případech, kdy jsou na produktech prováděny změny, vyměňovány díly či náhradní použité díly neodpovídající původní specifikaci a závada je jasně způsobena těmito odchylkami.
   3. Zboží a ostatní části poškozené během přepravy jsou považovány za nové zboží, pokud nejsou explicitně označeny jako použité zboží.
   4. Samostatná záruka výrobce nebo firmy TROTEC® zůstává nedotčena výše uvedenými předpisy.
   5. § 9 se vztahuje na software, který je součástí rozsahu služeb.
  2. Použité zboží
   Na použité zboží objednané spotřebitelem objednané spotřebitelem se vztahují následující ustanovení ve smyslu § 474 německého občanského zákoníku BGB.
   1. Záruční doba trvá jeden rok a začíná okamžikem dodání/převzetí zboží.
   2. Při zastupování služeb třetích stran, nabízí TROTEC® působení pouze jako zprostředkovatel a není smluvní stranou kupujícího.
   3. Výslovná prohlášení o záruce, ujištění nebo garance v popisu zboží zůstávají nedotčeny.
   4. § 9 se vztahuje na software, který je součástí rozsahu služeb.

 6. Odpovědnost
  1. Nároky na náhradu škody z jakéhokoliv právního důvodu, ať už jde o prodlení, porušení smluvních nebo zákonných povinností, nezaplacení uzavřené smlouvy, smlouvy s ochranným účinkem pro třetí strany a protiprávní jednání proti TROTEC®, jeho zákonných zástupců stejně jako jeho zmocněnců a zprostředkovatelů, jsou vyňaty, pokud byla škoda způsobena kupujícím v důsledku úmyslné nebo hrubé nedbalosti. Toto ustanovení se nevztahuje na nároky spojené s náhradou škody vyplývající ze záruky výrobku, která má chránit kupujícího před rizikem z případných následných škod.
  2. TROTEC® dále zodpovídá
   1. za plný rozsah škod způsobených vlastní hrubou nedbalostí jeho zákonných zástupců a jeho vedoucích zmocněnců, nikoliv však při poškození způsobených hrubou nedbalostí nižších zmocněnců.
   2. rovněž za každé porušení zásadních povinností, a to i v případě uvedených zmocněnců.
   3. Odpovědnost je omezena na výši náhrady za většinou předvídatelné škody.

 7. Výjimka
  Výše uvedená záruka a omezení odpovědnosti v § 5-6 se nevztahují na škody vyplývající z újmy na životě, těle nebo zdraví na základě nedbalého porušení povinností ze strany TROTEC® nebo úmyslným či nedbalostním porušením zákonného zástupce nebo zmocněnce firmy TROTEC®.

 8. Ochrana osobních údajů/Info
  Přečtěte si k tomu také prohlášení o ochraně osobních údajů v hlavním menu, které obsahuje všechny relevantní vysvětlení při shromažďování dat.

 9. Zvláštnosti u softwarových komponentů/softwarové dodávky
  Pokud je pro provoz potřebný software nebo je součástí balení a je potřeba jeho provoz, pak platí tyto zvláštní podmínky:
  1. Software může být používán pouze ke svému zamýšlenému účelu. Každá kopie je přísně zakázána, pokud není výslovně povolena příslušným softwarovým výrobcem. Licenční podmínky výrobce platí ve všech případech.
  2. Ve všech případech musí být také respektována ochranná práva vyplývající z příslušných právních předpisů, jako jsou evropské a mezinárodní autorské zákony, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví.
  3. Firma TROTEC® zajišťuje funkčnost softwarových komponentů pouze v rámci pokynů příslušného výrobce.
  4. Všeobecné obchodní podmínky výrobců softwaru jsou rovněž platné a jsou v tomto případě také zahrnuty jako součást smlouvy.

 10. Specifikace položek zahraničního obchodu
  Některé položky jsou určeny pouze pro vnitřní evropský trh a podléhají zákazu vývozu do třetích zemí. Pokud je prodej takové položky omezen právními předpisy, TROTEC® si z těchto příčin vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy. Zároveň neprodleně informuje smluvního partnera a veškeré uhrazené částky budou promptně vráceny.

 11. Doplňky / Související transakce
  1. Bezplatné doplňky jsou spolu s jednotlivými položkami propojeny s hlavní obchodní transakcí a nemůže být na ně odděleně vznášen protest. Vlastnická práva na doplňky jsou převedeny na kupujícího až na konci ochranné lhůty.
  2. V případě, že došlo k odvolání hlavního obchodu, doplňkový komponent, jenž byl součástí zajišťované položky, je stále ve vlastnictví firmy TROTEC® a musí být zaslán zpět.

 12. Rozhodné právo
  Veškeré právní vztahy se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo s výjimkou vyplývající z Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (Vídeňská úmluva/CISG) a to i v případě, kdy má kupující trvalý pobyt v zahraničí či mění svůj pobyt do zahraničí nebo je nedostupný.

Informace o poskytovateli:

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg SRN
Telefon: +49 2452 962-450
Fax: +49 2452 962-92450
E-Mail: info@trotec24.com
Internet: http://www.trotec24.com

TROTEC GmbH HRA 5232 Okresní soud Aachen, zastoupen generálním partnerem, die TROTEC Verwaltungs GmbH, HRB 13453 Okresní soud Aachen, reprezentovaný představenstvem společnosti. Tu tvoří: Detlef von der Lieck, Karin von der Lieck, Joachim Ludwig, Alexandra Goertz


 

Informace o produktech:

+49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod.

Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Adresa:

Grebbener Straße 3

D-52525 Heinsberg SRN